Modernization or Contemporization of the Iranian Culture

کتاب «مدرن یا امروزی شدن فرهنگ» که در سال 1387 منتشر شد، امسال با ویرایش جدید تجدید چاپ می شود. در این چاپ 8 فصل به آن افزوده ام و بعضی فصل های پیشین را نیز بازنویسی کرده ام.

نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

نگرشی نو به سیاست فرهنگی

مطالعات فرهنگی، به مثابه حرکتی دانشگاهی، درصدد فهم و مداخله در رابطه میان «قدرت» و «فرهنگ» است.

انسان شناسی فرهنگی

6005908169.240.jpg

کتاب «انسان شناسی قرهنگی: جستارهای نظزی و عملی در انسان شناسی قرهنگی» در فروردین 1390 یوسیله نشر آراسنه منتشر شد. این کتاب را سال ها پیش ترجمه کرده بودم.

تاریخ فرهنگی چیست؟

9640463093.240.jpg

کتاب  «تاریخ فرهنگی چیست؟ نوشته مورخ صاحب نام بریتانیایی پیتر برک متن فشرده و کوتاه اما بسیار دقیق و روان درباره چیستی و چگونگی تاریخ فرهنگی است.

سیاست فرهنگی

247198m.jpg

اسلام و جنسیت

k6739.gif

بازاندیشی در سیاست فرهنگی

110.jpg

کتابی که در دست دارید مطالعه ای دقیق و نظری درباره سیاست فرهنگی در جوامع سرمایه داری معاصر غرب از منظر مطالعات فرهنگی است. دلیل ما برای ترجمه این کتاب کمبود دانش و منابع در زمینه سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی می باشد. سیاست فرهنگی در ایران سابقه حداقل صد ساله دارد و از زمان شکل گیر دولت ملت مدرن تا به امروز دولت های مختلف با رویکردی حداکثری به مداخله و حضور در فرهنگ پرداخته اند. اما به رغم این مداخله گسترده کمتر برای توسعه دانش شناخت و تحلیل سیاست فرهنگی تلاش کرده اند. همچنین موضوع سیاست فرهنگی کمتر به نحو نظام مند توجه روشنفکران عمومی و مستقل را به خود معطوف نموده است.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,072,259
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:762
    • هفته جاری:6208