درآمدی کوتاه بر چیستی جامعه شناسی ادبیات

این مقاله مروری کوتاه بر جامعه شناسی ادبیات و شاخه ها و رویکردها و موضوعات آن است. نویسنده مقاله عباس تیموری آسفچی است و مقاله ابتدا در روزنامه ایران در دیماه ۱۳۸۱ منتشر شده است. حسن این مقاله سادگی بیان آن است اگرچه کاستی های نظری بسیاری نیز دارد. اما برای کسانی که قصد آشنایی اولیه با این حوزه را دارند مفید است. عکسی هم که ملاحظه می نمایید لوسین گلدمن از نظریه پردازان اصلی جامعه شناسی ادبیات است که بسیاری از آثار مهم او بوسیله محمد جعفر پوینده بفارسی ترجمه و انتشار یافته است.

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات

عباس تیموری آسفچی

چاپ شده در روزنامه ایران 6 دی ماه 1381

درآمدی ساده و کوتاه بر ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی

شکسپیر

این مطلب گزارش سخنرانی دکتر انوشیروانی استاد دانشگاه شیراز در نشست هفتگی شهرکتاب است که رادیو زمانه در 8 تیر ماه 1386 آن را منتشر کرده است. این متن توصیفی از رشته ادبیات تطبیقی و تاریخچه و دیدگاه ها و وضعیت آن در حال حاضر است. با وجود اینکه متن کوتاه است اما برای کسانی که در زمینه مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ کار می کنند، این متن به مثابه درآمدی اولیه، بسیار مفید است.

درآمدی ساده و کوتاه بر ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی

دکتر علی رضا انوشیروانی

http://www.radiozamaneh.org/literature/2007/06/post_149.html

اجتماعیات در ادبیات فارسی

سال هاست که درسی به نام اجتماعیات در ادبیات فارسی در رشته های علوم اجتماعی ایران تدریس می شود. نگارنده نیز چندین سال این درس را ارائه می کردم. تاکنون ندیده ام تلاش نظری در زمینه بیان نظری هدف و چیستی این درس درجایی ارائه شده باشد اگرچه کتاب های متعددی با این نام منتشر شده است. دکتر محمود روح الامینی مهمترین شارح این بحث است و کتاب نمودهای اجتماعی و فرهنگی در ادبیات فارسی مهمترین کتاب موجود در این زمینه است. متنی که ملاحظه می نمایید مقاله دکتر روح الامینی در زمینه اجتماعیات در ادبیات است که در اینجا منتشر شده است. این مقاله کوتاه رهیافت اجتماعیات در ادبیات را بدرستی توصیف می کند.

اجتماعیات در ادبیات

نوشته دکتر محمود روح الامینی

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,183,896
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:986
    • هفته جاری:7509