مردم نگاری خانه روستایی پدرم

سال ها پیش درخانه ایی روستایی ، در خانه پدری متولد و بزرگ شدم. این عبارت کوتاه تمامی «تجربه زیسته» و درک من از مفهوم خانه را در بستر فرهنگ پیشامدرنی که من در آن بوده ام بیان می کند. هدف من از نگارش این بخش ارائه توصیفی مردمگارانه از این تجربه زیسته است. هیچیک از مفاهیمی که در این جمله کوتاه گفتم یعنی «خانه روستایی»، «تولد در خانه» و تربیت و رشد در «خانه پدری» و حتی «خانه پدری» دیگر چندان چیزهای روشن و بدیهی نیستند. بسیاری از مردم تصوری روشن و واقع بینانه از این مفاهیم ندارند جرا که از محیط و فرهنگ روستایی و ارزش ها و باورهای سنتی که این مفاهیم درآنها شکل گرفته و در آنها معنا داشتند فاصله گرفته اند. در جامعه و فرهنگ مدرن امروزی و «امروزی شده» این مفاهیم یا با مفاهیم دیگر جابجا شده اند یا معانی تازه و متفاوتی به این مفاهیم داده شده است.

کتابشناسی انسان شناسی به زبان فارسی

یکی از نیازهای مبرم دانشجویان علوم اجتماعی و دروس انسان شناسی آشنایی با کتاب های این رشته است. من سال ها پیش (۱۳۷۳) در مجله کلمه شماره ۱۲ یک کتاب شناسی از مقالات و کتاب های آموزشی این رشته به زبان فارسی را فراهم و چاپ کردم. در آنجا ۲۰۰ کتاب و ۲۰۰ مقاله معرفی شده است. در این کتاب شناسی صرفا کتاب های آموزشی مناسب درس انسان شناسی آمده است. شما نیز اگر کتابی می شناسید لطفا به من اطلاع دهید تا در این فهرست بگنجانم.

کولمن، سایمن و هلن واتسون. 1382. درآمدی به انسان شناسی. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: علمی. چاپ دوم 156 صفحه

مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی 1382. ارمغان هند و پاک. تهران: موسسه انتشاراتی لاهوت. چاپ اول. 152

گل محمدی، احمد. جهانی شدن، فرهنگ، هویت 1382. تهران: نشر نی

فرهنگ در عصر جهانی شدن

این مقاله مقدمه کتاب "فرهنگ و تعهد: مطالعه ای در شکاف نسلها" اثر مارگات مید انسان شناس بلند آوازه است. این کتاب کوچک را که از آخرین آثار مید است، نگارنده ترجمه کرده ام و امیدوارم به زودی منتشر شود. کتاب به زبان بسیار ساده و برای مخاطبان عمومی نگاشته شده است. چاپ نخست کتاب در ???? صورت گرفته است و مید در آن زمان براساس مشاهدات و مطالعات گسترده میدانی اش در بین دهکده ها و قبایل کوچک در گینه نوِ جهانی شدن و پیامدهای فرهنگی آن را به دقت توصیف و تحلیل کرده است. توصیه می کنم این مقدمه ساده و زیبا را بخوانید.

[1] - World - wideculture

[2] - Cape Kennedy

غرب را چگونه ببینیم؟

مطلبی که می خوانید مقدمه ای است که برای کتاب یادداشت ها و برداشت های از غرب نوشته ام. مجموعه مطالبی که در سال های اخیر درباره غرب و بریتانیا نوشته امبصورت کتابی با عنوان مردم نگاری های سفر: نگاهی انسان شناسی و مطالعات فرهنگی به بریتانیا و فرهنگ معاصر غرب آماده کرده ام و امیدوارم روزی چا پشوند. حال مقدمه اش را بخوانید تا اصل آن منتشر شود.

انسان شناس کسی است که در پایان هر امری اقدام به نوشتن و ثبت آن می کند.

جین جکسون[1]

مقدمه

ستاره

ستاره دختری است هشت نه ساله، بسیار لاغر و ضعیف. مادر و زن عمویش به امور دمداری رسیدگی می کنند و ستاره بار خانه داری را بدوش می کشد. عمه او شاهد پر کاری های ستاره است. عمه اش او را برای پسرش خواستگاری می کند. پدر و مادر ستاره به دلایل مختلف ازدواج آنها را به تآخیر می اندازند زیرا با رفتن ستاره کارها منزل آنها معطل می ماند و آنها به ستاره به عنوان خدمتکار خانه محتاج بودند.

روایت دهم: ستاره، شش طرح (برای آینده)، چهار نوبت نامزدی و سه همسرعاقل

سبک زندگی روستایی و مدرنیته

دوشنبه دوم بهمن «مرکز تحقیقات استراتژیک» وابسته به «مجمع تشخیص مصلحت» همایشی با عنوان «تحول سبک زندگی در ایران» برگزار می کند. در این همایش چندین تن از محققان و استادان علوم اجتماعی ایران سخنرانی می کنند. من نیز مقاله و سخنرانی با عنوان «تحول سبک زندگی روستایی در ایران» بر اساس تجارب زیسته و مشاهدات و تحلیل های مردمنگارانه از روستای زادگاهم ارائه خواهم کرد. تلاش من این است که دو دهه زندگی روستایی ام را دست مایه تحلیل و توصیف سبک زندگی روستایی یا بهتر است بگویم تولد یا ظهور پدیده ای بنام سبک زندگی روستایی در ایران نمایم.

روش انجام تحقیق میدانی در مردمشناسی

رویکردهای متفاوتی در مردمنگاری وجود دارد. من در اینجا تنها به معرفی رویکرد موسوم به "مردمنگاری معناشناختی" که توسط جیمز اسپرادلی و دیوید و. مک کوردی در کتاب «پژوهش فرهنگی: مردمنگاری در جوامع پیچیده» (1372) ارائه شده است می پردازم. رویکرد اسپردلی و مک کوردی به تحقیق و به مردم‌نگاری، یک رویکرد معناشناختی یا انسان‌شناسی شناختی یا مردم‌نگاری معناشناختی می‌باشد. مردم‌نگاری معناشناختی پاره از انسان‌شناسی شناختی است. بنابر این ابتدا به بررسی این پرسش می پردازیم که انسان‌شناسی معنا شناختی یعنی چه؟

چگونه می توانیم یک موقعیت اجتماعی را درک و شناسایی کنیم؟

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,572
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1224
    • هفته جاری:7483