بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی

در نوزدهم دی ماه 95، سخنرانی ای با موضوع بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی در دانشگاه تربیت درس داشتم. متن زیر گزارش مختصری از این سخنرانی است که توسط خبرگزاری کتاب ایران تهیه شده است:

نماد آرزوهای تاریخی ایران

متن زیر یادداشت من به مناسبت درگذشت هاشمی رفسنجانی است که در 21 دی ماه 95 در روزنامه ایران منتشر شده است.

نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟

متن زیر، مقاله من در رابطه با تدریس نظریه های علوم اجتماعی بویژه نظریه فرهنگی است، که درفصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 12، شماره 44، پاییز 1395 منتشر شده است.

سوژه و مسأله سوژگی در ایران معاصر

متن زیر گزارش سخنرانی من در رابطه با مسأله سوژگی و مناسبات میان دولت و ملت در ایران معاصراست که در کتاب همایون نامه (نکوداشت کوشش های علمی و فرهنگی دکتر ناصر تکمیل همایون)، انتشارات نگارستان اندیشه، 1

رنج تنهایی و لذت خلوت‌گزینی

متن زیر، گزارش گفتگوی روزنامه ایران با من در رابطه با تنهایی است که در هشتم دی ماه 95 منتشر شده است. من در این گفتگو، تنهایی معاصر را یک تنهایی وجود شناسانه و ساختاری دانسته ام:

چیستی، چرایی و چگونگی کاربردی ‏سازی علوم انسانی و اجتماعی

کتاب درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران (1395)، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که به کوشش خانم زهرا حیاتی تهیه و تدوین شده، شامل گزارشی از نشست ها، سخنرانی ها و گفتگوهای مرتب

رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی چیست؟

در شماره اول نشریه مردم نامه، مقاله ای از من با عنوان «رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی چیست؟» منتشر شده است. من در این مقاله پرداختن به ساحت وجودی انسان را بعنوان رسالت مطالعات تاریخ فرهنگی معرفی کرده ام.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,779
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:584
    • هفته جاری:6801