فرصت همگرایی اجتماعی

متن زیر یادداشت کوتاه من در روزنامه همشهری است که در بیستم اسفندماه 96 منتشر شده است. در این یادداشت، "شادی" را بعنوان یکی از مسایل فرهنگی ایران امروز معرفی کرده و توضیح داده ام که ن

مطالعات فرهنگی سفر

متن زیر گزارش گفتگوی مجله فرهنگ امروز با من است که در شماره 21 این مجله در اسفندماه 96 منتشر شده است. در این گفتگو سفر و جابجایی را از مهم‌ترین ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان ها می دا

شریعتی ابژه جدی جامعه ماست

در ششم اسفندماه 96، در همایش بازخوانی آرا و اندیشه های دکتر شریعتی، سخنرانی ای ارائه کردم که متن زیر گزارش کوتاهی از آن است.

چگونه شهری دوستدار زن بسازیم؟

متن زیر گزارش کوتاهی از سخنرانی من در پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی است که در ششم اسفندماه 96 برگزار شد.

اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر

در بهمن ماه 96، سخنرانی ای با موضوع اعتراضات و مساله کین توزی در ایران معاصر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه کردم.

معرفی و بررسی کتاب تاریخ نگاری و عکاسی

متن زیر گزارش نشست معرفی و بررسی کتاب تاریخ نگاری و عکاسی در دی ماه 96 است. این کتاب به خوبی نشان می دهد که مطالعات عکاسی و موضوع تاریخنگاری و عکاسی یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای است که د

با زبان «شهروندی» با مردم سخن بگوییم نه زبان «شهریاری»

متن زیر یادداشت کوتاهی از من است که به مناسبت اعتراضات مردمی دی ماه 96 در روزنامه ایران منتشر شده است. من در این یادداشت به تحلیل نقش زبان در نظام سیاسی معاصر پرداخته ام. 

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,065,772
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:576
    • هفته جاری:6792