The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

کتابشناسی انسان شناسی به زبان فارسی

یکی از نیازهای مبرم دانشجویان علوم اجتماعی و دروس انسان شناسی آشنایی با کتاب های این رشته است. من سال ها پیش (۱۳۷۳) در مجله کلمه شماره ۱۲ یک کتاب شناسی از مقالات و کتاب های آموزشی این رشته به زبان فارسی را فراهم و چاپ کردم. در آنجا ۲۰۰ کتاب و ۲۰۰ مقاله معرفی شده است. در این کتاب شناسی صرفا کتاب های آموزشی مناسب درس انسان شناسی آمده است. شما نیز اگر کتابی می شناسید لطفا به من اطلاع دهید تا در این فهرست بگنجانم.

کولمن، سایمن و هلن واتسون. 1382. درآمدی به انسان شناسی. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: علمی. چاپ دوم 156 صفحه

مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی 1382. ارمغان هند و پاک. تهران: موسسه انتشاراتی لاهوت. چاپ اول. 152

گل محمدی، احمد. جهانی شدن، فرهنگ، هویت 1382. تهران: نشر نی

سیلورمن، دیوید. 1382. روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان. چاپ دوم

تاملینسون، جان. 1382 جهانی شدن و فرهنگ. مترجم: محسن حکیمی. تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ اول

کوش، دنی 1382. مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. مترجم: فریدون وحیدا. تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

نراقی، حسن. 1380. جامعه شناسی خودمانی. تهران: اختران

عسگری خانقاه ، اصغر و دیگران. دردم نهفته به (درباره انسان شناسی، مردم شناسی و جامعه شناسی) تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ملک زاده، علیرضا. 1383. جنگ قدرت و بیماری: مباحثی در مردم شناسی پزشکی. تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران

صادقی، فاطمه. 1383. جنسیت و قدرت از قرن سوم تا نهم هجری. . تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران.

فضائلی، فرهنگ غرائب. 1383. تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران.

نرسیسیانس، امیلیا. 1383. مردم شناسی جنسیت . تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران

حسن زاده، علیرضا. 1383. پرسش از تابو: روایت قدرت و جنسیت. تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران

فکوهی، ناصر و فاطمه بهروزی راد. 1381. تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی. تهران: نشر نی.

ریور، کلود. 1380. درآمدی بر انسان شناسی. مترجم: فکوهی، ناصر. تهران: نشر نی

میر شکرایی، محمد و علیرضا حسن زاده (ویرایشه) 1383. زن و فرهنگ. . تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران

قرایی مقدم، امان الله. 1382. انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی). تهران: ابجد.

شریف، محمد رضا 1382. انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. تهران: روزنه

سپهری اردکانی، علی 1382. اطعام در فرهنگ عمومی اردکان. اردکان: نشر قداست.

ریویر، کلود. 1382. انسان شناسی سیاسی. مترجم: تاصر فکوهی. تهران: نشر نی.

بیتس، دانیل و فرد بلاگ 1382. انسانشناسی فرهنگی. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. چاپ دوم

پالس، دانیل (1375) 1382. هفت نظریه در باب دین. مترجم: محمد عزیز بختیاری. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

کلدی، علیرضا 1383. مارگارت مید. تهران: مولف

دورینگ، سایمن (ویرایش) 1378. مطالعات فرهنگی. مترجم: حمیرا مشیرزاده تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان

بالاندیه، ژرژ. 1374. انسان شناسی سیاسی. مترجم: فاطمه گیوه چیان. تهران: نشر آران.

بلوکباشی، علی. 1377. نقد و نظر. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی

پلتو، پرتی . ؤ. 1375. روش تحقیق در انسان شناسی.. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

ثلاثی، مجسن. 1380. جهان ایرنی و ایران جهانی. تهاران: علمی

پواریه، ژان 1370. تاریخ مردم شناسی. مترچم: پرویز امینی. تهران: انتشارات خردمند.

ماکهان. 1382. مقدمه ای بر مکاتب انسان شناسی. مترجم: سید محسن سعیدی مدنی. یزد: دانشگاه یزد

فرخ نیا، رجیم 1382. نظریه های مردم شناسی. تهران: مولف

نرسیسیانس، امیلیا. 1382. مباحثی در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی. . تهران: پژهشکده مردم شناسی ایران

محجوب، محمد جعفر 1382. ادبیات عامیانه ایران: مجموعه مقلات درباره افسانه و اداب و رسوم مردم ایران. دو جلد. به اهتمام حسن ذوالفقاری. تهران: نشر چشمه.

رابرتسون، رونالد. 1382. جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی. مترجم: کمال پولادی. تهران: نشر ثالث. مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها.

نظری، حمید رضا و سید کمال موسوی (ویرایش) فرهنگ عامیانه در گذر اندیشه ها. سمنان: آبرخ

اکرامی فر، محمد رضا. 1382. از ما بهتران: پژوهشی در فولکلور مردم خراسان. مشهد: انوار.

فربد، محمد صادق. 1381. مبانی انسانشناسی. تهران: پشوتن.

بنت، ویلیام جان. 1381 شاخص های فرهنگی در ایالات متحتده آمریکا در پایان قرن بیستم. مترجم: فاطمه فراهانی.

اسماعیلی، حمید امین و اسماعیل خلیلی. 1381. آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه های ایران. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

مهرآبادی، میترا 1379. زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی. تهران: نشر آفرینش و نشر روزگار

جردن، تری و لستر راونتری. مقدمه ای بر جغرافیای فرهنگی. مترجم: سیمین تولایی و محمد سلیمانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جرجانی، غفور. 1380 مراحل همسرگزینی در بین ترکمن ها. گرگان: مختومقلی فراغی.

ریوز، جیمزو 1380. افسانه های مرم انگلستان. مترجم: محمد رضا پارسایار. تهران: نشر هرمس با همکاری مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها.

کی، باربارا. 1380. افسانه های مردم ترکیه. مترجم: محمد گذرآبادی. تهران: نشر هرمس با همکاری مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها.

درویشیان، علی اشرف و رضا خندان. 1380. فرهنگ افسانه های مرم ایران.

لاواله، دانیل و لویی گ. لومبر راس. 1377. اقوام سرزمین آند (از فرهنگ های آغازین تا اینکا) مترجم: مهران کندری. تهران: سروش

تی گارسیا پیمنتل، ایگنا سیوویرنال و میرل سیمونی. 1377. اقوام سرزمین مکزیک (از فرهنگ های آغازین تا آزتک ها). مترجم: مهران کندری. تهران: سروش

عسگری خانقاه، اصغر و محمد شریف کمالی 1378. انسان شناسی عمومی. تهران: سمت.

بودن، لوئی 1377 جامعه اینکا. از نخستین دولت های سوسیالیستی جهان. مترجم هوشنگ ساعدلو. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دوم. (چاپ اول 1345).

کندری، مهران 1369. فرهنگ و تمدن آمریکای میانه (پیش از کلمب). تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

آسابرگر، آرتور 1379. نقد فرهنگی. مترجم: حمیرا مشیرزاده. تهران: انتشارات باز

روژه، باستید. 1374. هنر و جامعه. مترجم: غفار حسینی. تهران: توس

بلوکباشی، علی 1380. نوروز: جشن نوزایی آفرینش. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

ویلر، دیوید و جودیت ویلر 1380. تجربه گرایی در جامعه شناسی: نقد روش های تجربی و کمی در جامعه شناسی معاصر. مترجم: حسن شمس آوری. تهران: نشر مرکز

هان، فیتز جرالد 1380. شناخت فرهنگ ملل برای ارتباط میان فرهنگی: آداب آمریکایی ها، آلمانی ها و کره ایی ها. مترجم: جواد پور موحدی و عباس اردکانیان. تهران: چغا

هان، فیتز جرالد 1380. شناخت فرهنگ ملل برای ارتباط میان فرهنگی: آداب تایلندی ها. مترجم: جواد پور موحدی و عباس اردکانیان. تهران: چغا

هان، فیتز جرالد 1380. شناخت فرهنگ ملل برای ارتباط میان فرهنگی: آداب مالزیایی ها، هندی ها و اندونزیایی ها. مترجم: جواد پور موحدی و عباس اردکانیان. تهران: چغا

هان، فیتز جرالد 1380. شناخت فرهنگ ملل برای ارتباط میان فرهنگی: آداب ژاپنی ها و چینی ها. مترجم: جواد پور موحدی و عباس اردکانیان. تهران: چغا

تکمیل همایون، ناصر و دیگران 1380. تأثیرات متقابل تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان (مجموعه مقالات)

تهران: وزارت امور خارجه

قاضی مرادی، حسن. 1379. پیرامون خودمداری ایرانیان.

عبدی، عباس و محسن گودرزی. 1379 تحول فرهنگی در ایران.

کلهری، محسن. 1379. جامعه شناسی آفریقا. تهران: الهدی

هاشمی فرد، احمد. 1379. نوسانات فرهنگ غرب در تاریخ. تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (مادر)

سیاکنت، جیمز 1379. جنبه های میان فرهنگی و روش های موفقیت آمیز رو به رو شدن با آنها. مترجم: علیرضا نعیمی یزدی.

یونسکو. 1379. راهبردهای عملی توسعه فرهنگی مترجم: محمد فاضلی. تهران: تبیان

اتو، موریو 1377. خیرآبادنامه. مترجم: هاشم رجب زاده. تهران: دانشگاه تهران

مالینوفسکی، برانیسلاو. 1379. نظریه ا ی علمی درباره فرهنگ. مترجم: عبدالحمید زرین قلم. تهران: گام نو.

تکمیل همایون، ناصر. 1379. گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

بوردیو، پی یر. 1380. نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. مترجم: مرتضی مردیها. تهارن: نقش و نگار.

یونسکو. 1380 تأثیر فرهنگ بر زندگی زنان. مترجم: موسسه تحقیقات بازتوانی و بهبود زنان. تهران: سرایی

پیلکینگتون، هیلاری. 1380. فرهنگ جوانان روسیه: سازندگان و ساخته شدگان یک ملت. مترجم: حسن ملانظر و علی اکبر تاج مزینانی. تهران: نسل سوم

نیک خلق، علی اکبر و عسکری نوری. 1380. زمینه جامعه شناسی عشایر ایران. تهران: چاپخش. چاپ سوم

قاضی مرادی، حسن. 1380. استبداد در ایران. تهران: اختران

میری، احمد. 1380. دیباچه ای بر فرهنگ استبداد در ایران. تهران: نگاه معاصر

بلوکباشی، علی. 1380. نخل گردانی: نمایشی تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان. تهران: دفنر پژوهش های فرهنگی

فرارو، گری بی. 1379. انسان شناسی فرهنگی: بعد فرهنگی تجارت جهانی. مترجم: غلامعلی شاملو. تهران: سمت.

پاسبان، محمد و ماسایو یاساگوچی 1380. جشن ها و آیین های ژاپنی (همراه با گاهشماری رویدادها) تهران: میترا

سامورا، لاری، ریچارد پورتر و لیزا استفانی 1379. ارتباط بین فرهنگ ها مترجم: غلامرضا کیانی و اکبر میر حسینی. تهران: باز

فکوهی، ناصر 1379. از فرهنگ تا توسعه. تهران: فردوس

شرف الدین، سعیده. 1379. چگونگی تدفین مردگان در عصر آهن در فلات مرکزی ایران. تهران: زهد

حصاری، هدایت 1379. سیری در فولکلور آذربایجان بر اساس مونگرافی (به زبان آذری) تهران: تابان شهریور.

هدایت، صادق 1379. فرهنگ عامیانه مردم ایران. گردآورنده: جهانگیر هدایت. تهران: نشر چشمه

هاسی گاوا، کاتسویوکی. 1379. آداب ژاپنی ها. مترجم: حسن دامغانی. تهران: نوادر

رحمانیان، داریوش. 1379. افسانه های لری: افسانه های لری بختیاری و شوشتری. تهران: نشر مرکز

فاستر، جرج. م. 1378. جوامع سنتی و تغییرات فنی. مترجم: مهدی ثریا. تهران: نشر کتاب فرا

همیلتون، ویرجینیا. 1381. قصه های عامیانه سیاهپوستان آمریکا. مترجم: محمود حبیبی. تهران: هرمس، کتاب های کیمیا، مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها

فرخ نیا، رحیم. 1381. مقدمه ای بر مردم شناسی. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، شوق دانش

الیوت، تامس استرنر. 1381. درباره فرهنگ. مترجم: حمید شاهرخی. تهران: نشر مرکز. چاپ سوم

وایزمن، بوریس. 1379. لوی استروس (قدم اول). مترجم: نورالدین رحمانیان. نقاش: جودی گراوز. تهران: شیرازه.

هیرست، پاویل و گراهام تامپسون 1379. گفت و گوی فرهنگ و تمدن ها. مترجم: محمدعلی مهیمنی. تهران: ثالث.

نراقی، احسان و عطا آیتی. 1379. نظری به تحقیقات اجتماعی در ایران. تهران: انتشارات سخن

مالینوسکی، برانیسلاو. 1381. اسطوره اقوام ابتدایی. مترجم: اصغر عسگری خانقاه. تهران:

نولان، پاتریک و گرهارد ایمنوئل لنسکی 1380. جامعه های انسانی: مقدمه ایی بر جامعه شناسی کلان. مترجم: ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.

پلتو، پرتی، ژ. 1375. روش تحقیق در انسان شناسی. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی

فروید، زیگموند. 1380. آسیب شناسی زندگی روزمره. مترجم: محمد حسین وفادار. تهران: انتشارات اطلاعات

کوثری، مسعود. 1379. آسیب شناسی فرهنگی ایران: مطالعه موردی دوره قاجار. تهران: باز

علیوست ابرقویی، ابوالفضل 1379. در حاشیه ضربالمثل ها: نقدی بر جنبه های منفی برخی از ضرب المثل های فارسی. قم: دفتر نشر الهادی

روح الامینی، محمود. 1379.مبانی انسان شناسی (گرد شهر با چراغ) تهران: عطار. چاپ نهم

شریعت زاده، علی اصغر (گرداوری) مجموعه مقالات مردم شناسی ایران. تهران: پارینه.

روح الامینی، محمود. 1379.زمینه فرهنگشناسی: تألیفی در انسان شناسی فرهنگی و مردم شناسی تهران: عطار. چاپ پنجم

احمدی، حمید 1379. قومیت و قوم گرایی در ایران: افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی

صفی زاده، فایق. 1379. بهار و آیین های بهاری (در کردستان) تهران: نذیر

کوش، دنی 1381. مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. مترجم: فریدون وحیدا. تهران: سروش.

فرهادی، مرتضی 1381. فرهنگ یاریگری در ایران: درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

میر لوحی، سید هاشم. 1380. آمریکا بدون نقاب. تهران: کیهان

لوی استراوس، کلود 1380. اسطوره و تفکر. مترجم: فاضل لاریجانی و علی جهانپولاد. تهران: نشر فرزان.

بشرا، محمد 1380 افسانه ها و باورداشت های مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیلان. رشت: دهسرا

هوگلند، اریک 1381. زمین و انقلاب در ایران 1340- 1360. مترجم: فیروزه مهاجر. تهران: نشر و پژوهش شیرازه

پناهی، فرشته 1381. زن ایرانی در سفرنامه ها از دید مشارکت. تهران: جاجرمی

حسن زاده، علیرضا 1381. افسانه زندگان. بیسا و سه گفتار در بررسی قصه های عامیانه ایران. تهران: بقعه، مرکز بازشناسی اسلام و ایران

بلوکباشی، علی 1375. قهوه خانه های ایران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

مورگان، هنری لوییس. 1371. جامعه باستان. مترجم: محسن ثلاثی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

شهشهانی، سهیلا. 1366. چهار فصل آفتاب. زندگی روزمره زنان اسکان یافته عشایر ممسنی. تهران: توس.

نبوی، صادق 1381. فرهنگ مردم روستای جاشم. (روستایی از سمنان) تهران: نقش بیان

ذبیحییان، یدالله و خسرو معتضد 1381. ایرانیان در مهاجرت (یادداشت های دو ایرانی از شهر لندن) تهران: نشر البرز

سعید، ادوارد. 1374. شرق شناسی. مترجم: عبدالرحیم گواهی. قم: نشر فرهنگ اسلامی.

آیرونز، 1383. یموت ترکمن.مترجم: محمد علی کنعانی. تهران: نشر افکار

حسن زاده، علیرضا، 1383 زنان آیینی. تهران: پژوهشکده مردم شناسی

حسن زاده، علیرضا. 1383. مردم شناسی ورزش (فوتبال). تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار

فضائلی، سودابه 1383. فرهنگ غرائب. تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار

عربستانی، مهرداد. 1383. تعمیدیان غریب، پژوهش مردم شناسی در دین ورزی صابئین مندایی ایران تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار

پناهی سمنانی، احمد. 1383. آداب و رسوم مردم سمنان. پژوهشگاه علوم انسانی

میرشکرایی، محمد، علیرضا حسن زاده و روشنک رهو 1383. دانشنامه آیین های ایرانی. تهران: پژوهشکده مردم شناسی و انتشارات افکار

الیاده، میرچا 1383. از جادو درمانگران تا اسلام. مترجم مانی صالحی. تهران: انتشارات ورجاوند.

نرسیسیانس، امیلیا 1383. دو زبانگی.

میرشکرایی و دیگران (ویرایش) 1383. محرم و فرهنگ مردم. تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار

میرشکرایی، محمد و علیرضا حسن زاده (ویرایش) 1382 زن و فرهنگ (یادنامه مارگریت مید) تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار.

امان اللهی بهاروند، سکندر. 1383. موسیقی در فرهنگ لرستان تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشرافکار

جوآنی پیزا 1382. رقص خورشید. مترجم: سیروس شاملو. نشر نگاه

جاوید، مجید 1382. سرای میمند (مردم شناسی مردم روستای میمند) کرمان: مرکز کرمان شناسی.

جاوید، هوشنگ 1382. آوازهای زنان در غربت.( آوازهای زنان ترکمن صحرا) تهران: پژوهشکده مردم شناسی

مید، مارگارت 1382. آدمیان و سرزمین ها. مترجم: علی اصغر بهرامی. تهران: پژوهشکده مردم شناسی و نشر نی.

شعور، اسدالله 1382. ترانه های غرجستان (دوبیتی های شفاهی مناطق هزاره نشین افغانستان) تهران: پژوهشکده مردم شناسی و معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی

میرشکرایی، محمد 1382. ‌مهر و داغ بر خرمن و دام. تهران: پژوهشکده مردم شناسی

فضایلی، سودابه 1382. فرهنگ نمادها. تهران: پژوهشکده مردم شناسی

حمیدرضا شعربافیان 1383. باورهای عامیانه در ایران. تهران: انتشارات محقق

نصیری جامی، حسن 1383. ترانه‌های کهن شرقی. تهران: انتشارات محقق

,واتسون. ب. دبلیو. 1383. تکثرگرایی فرهنگی. مترجم: حسن پویان. تهران: دفذت پژوهش های فرهنگی.

خالقی، احمد، 1382، قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان سیاسی ـ فلسفی ، معاصر، تهران، نشر گام نو، چاپ اول

قندهاری، پردیس، 1382، زن و قدرت ، بررسی مردم شناختی عرصه ها و مصادیق قدرت در چند خانواده تهرانی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول

+ نوشته شده در شنبه 14 بهمن1385ساعت 10:36 قبل از ظهر توسط نعمت‌الله فاضلی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,251,702
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:579
    • هفته جاری:3389