نمایش، نقد و تحلیل فیلم سگ کشی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی در نشست نمایش، نقد و تحلیل فیلم سگ کشی
چهارم بهمن ماه 95، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر فاضلی در این سخنرانی، از منظری تاریخی به بررسی رابطه فیلم سگ کشی و جامعه ایران می پردازد و معتقد است هر چند این فیلم سال های اواخر جنگ را روایت می کند، اما در واقع روایتی از تاریخ معاصر ما و مسأله انسان معاصر ایرانی است.
شخصیت ها و حتی اسامی این فیلم به شکل نمادین، دو سویه سازنده و مخرب تجدد را نشان می دهند:
ناصر معاصر: نماینده سوژه معاصر ایرانی و بیانگر سویه مخرب تجدد
گلرخ کمالی: نماینده سوژه کمال یافته، انسانی و اخلاقی معاصر و بیانگر سویه سازنده تجدد
این فیلم همچنین، شکل گیری و ظهور زن معاصر را بازنمایی می کند؛ زنی که علی رغم وجود رنج ها و خشونت ها، آفرینشگر، هوشمند و منجی مرد است نه وابسته و مقهور.
این فیلم بدون داشتن رویکرد تجویزی مثبت یا منفی نسبت به تجدد، راه حلی از درون معاصریت ما برای مواجهه با تجدد ارائه می دهد:
این راه حل، مواجهه واقع بینانه، فعالانه و هوشمندانه با هر دو جنبه سازنده و مخرب تجدد و داشتن مسئولیت پذیری، شهامت و بازاندیشی انتقادی است.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,181,009
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:661
    • هفته جاری:6920