زن و شهر در جهان اسلام

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان زن و شهر در جهان اسلام
همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی
سوم بهمن ماه 95، دانشگاه الزهرا
دکتر فاضلی در این سخنرانی به بیان این نکته می پردازد که شهری شدن جامعه اسلامی، یعنی تغییر شیوه زندگی عشایری و روستایی به شهری، در دو بعد بر مسأله زن و جایگاهش تاثیر داشته است:
زنانه شدن شهر: یعنی گسترش حضور، نقش و جایگاه زنان در حوزه عمومی و حیات شهری و زنانه شدن بسیاری از فضاهای شهری؛ البته این به معنای «دوستدار زن شدن» شهرها و مناسب بودن آن ها برای زنان نیست.
شهری شدن زنان: یعنی ایجاد زنانگی شهری ناشی از غلبه شیوه زندگی شهری به عنوان یک شیوه آگاهی و هویت بخش
زن شهری شده مسلمان به مثابه پدیده ای در حال ظهور، از چند جهت تحول یافته است:
تغییر بدن زنان از لحاظ زیبایی شناختی، مراقبت و کارکرد و شکل گیری بدن شهری شده
تغییر عملکرد هویت زنانه از هویت تولیدی به هویت مصرفی و تحول بدن زن شهری شده حول مصرف
تناقض و چالش زن شهری شده مسلمان با تخیل اجتماعی موجود از زن روستایی و عشایری در رابطه با خانواده، مردان و ساخت سیاسی
زن شهری شده مسلمان در کانون تحولات و فرایندهای شهری قرار گرفته و همه پرسش ها و چالش های جامعه مسلمان بر مساله زن متمرکز شده است.
بنابراین، دیگر مساله زن، فقط عدالت جنسیتی، فمنیسم و پرسش های ایدئولوژیک برخاسته از دین و ارزش های دینی نیست و نمی توانیم ذیل یک ایدئولوژی بزرگ مثل مدرنیته یا اسلام این وضعیت جدید را توضیح دهیم. بلکه باید به مسایلی بپردازیم که واقعیت ها و شرایط مادی و عینی حاصل از شهری شدن ایجاد کرده اند.
مسأله اصلی، تنوع و تکه پاره شدن تجربه های زنانگی و شهری شدن زنانگی در کشورهای اسلامی و جهان عرب است که باید در دستور کار مطالعات شهری و زنان در جوامع اسلامی قرار گیرد.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,182,516
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:636
    • هفته جاری:6960