تولد کودکی: رویکردی انسان شناسانه به کودکی در ایران

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان تولد کودکی: رویکردی انسان شناسانه به کودکی در ایران
25 دی ماه 95، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاضلی در این سخنرانی، جنبش فکری کودکی را جنبشی میان رشته ای می داند که در واقع نقدی به گفتمان مسلط (انظباط بخش کودکی) است که هدفش آزادسازی کودکی از بسیاری از قیود اعمال شده است.
مسأله کودکی در ایران، را باید در چارچوب تحولات تجربه شده در ایران معاصر، یعنی ورود ما به دنیای جدید، بررسی کرد. این مسأله دارای سه بعد است:
آشنایی زدایی از تجربه تاریخی کودکی و آگاهی نسبت به آن: این آگاهی مستلزم در نظر گرفتن تنوعات زیستی، تاریخی و جغرافیایی کودکی است. مثلا می توان چهار کهن الگوی کودکی عشایری، روستایی، شهری و کلان شهری را در نظر گرفت.
توجه به زیست جهانی شده کودکی
اهمیت یافتن کودکی در دنیای معاصر؛ این امر متأثر از چند عامل است:
کاهش تعداد کودکان در خانوده
شکل گیری باورها و آگاهی نسبت به کودکی: متاثر از شکل زندگی امروز، مجموعه علوم، رسانه ها و بسیج منابع
شکل گیری مجموعه وسیعی از نهادهای بیرون از خانواده
سرمایه گذاری برای کودک
کودکی در دوران پیشامدرن و دوران جدید با هم تفاوت هایی دارند:
کودکی پیشامدرن:
محدودیت ها:
کودک منبع درآمد و نیروی تولید بود.
فشار فیزیکی و رابطه خشونت آمیز با کودکان
مزایا:
آزادی و عاملیت کودکان ( بواسطه اهمیت نداشتن کودکی و عدم نظارت بر کودک در سال های اول زندگی)
انتظار مسئولیت پذیری، شجاعت و پشتکار از کودکان. 
رشد کودک در فضای معنایی فربه و آیینی
ارتباط کلامی
کودکی دوران جدید:
مزایا:
اهمیت کودکی و رابطه غیر خشونت آمیز با کودک
سرمایه گذاری برای کودک
محدودیت ها:
واگذاری بیش از حد امور خانواده به موسسات
خلأآیینی و تنهایی کودک
غلبه اشیا بر ارتباط و کاهش تکیه بر خود
بنابراین، مسأله کودکی در دوران معاصر، پی بردن به پیچیدگی های موقعیت کودکی است. از طرفی، کودکی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، پرورش کودک بصورت شهروند خلاق، پرسشگر و توانمند با چالش روبروست. چراکه، فشارها و استانداردهای مجموعه ای از عوامل شهری، نهادی، صنعتی و ... تواناتر از وجود کودک است.
دانلود فایل (سخنرانی اقای دکتر فاضلی)
دانلود فایل (فایل کامل سخنرانی)

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,188,798
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:103
    • هفته جاری:3859