مسأله زبان در ایران معاصر

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان مسأله زبان در ایران معاصر
همایش ملی زبان و هویت
23 دی ماه 95، هتل همای شیراز
دکتر فاضلی در این سخنرانی، از ایران بعنوان کشوری یاد می کند که در جریان ورود به جهان مدرن معاصر، زبان خود را حفظ کرده است. حفظ و نگهداری زبان، «مسأله زبان در ایران معاصر» است.
حفظ زبان فارسی در دنیای معاصر، دو معنا دارد:
معنای بودن زبان: یعنی زبان بعنوان خانه وجود و عین وجود
معنای شدن زبان: یعنی فرایند ساختن وجود
فرایندهای عمومی تغییر در جامعه ما، باعث تغییر زبان، هم به معنای عام (یعنی توانشی ساختاری که به ما امکان اندیشیدن را می دهد) و هم به معنای گفتار (شکل تحقق یافته زبان) شده است.
ما در حال نوعی «زبانی شدن» هستیم، یعنی آگاهی یافتن، حساس شدن و اندیشیدن به زبان و آشنایی زدایی از آن.
این آشنایی زدایی موجب بیم و نگرانی ما نسبت به زبان شده است. چرا که تغییرات، بحران ها، اشکالات، محدودیت ها و کاستی های زبان را می بینیم و موقعیت رقابتی آن را درک می کنیم.
بنابراین، مسأله زبان در دوران معاصر، آگاه شدن به زبان است، یعنی تلاش آگاهانه ما برای ساختن زبان و بازاندیشی در آن.
در این شرایط باید به جای تاکید بر حفظ «بودن» زبان فارسی، از بزرگان زبان فارسی مثل سعدی و حافظ، برای «شدن» زبان فارسی کمک بگیریم.
ما نیازمند بازآفرینی زبان فارسی بگونه ای هستیم که در این فرایندها عمومی تغییر، بتواند اندیشیدن و ساختن را ممکن سازد. زبانی که همه گروه های اجتماعی، قومی، دینی و ... بتوانند جای خود را در آن بیابند.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,184,582
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:576
    • هفته جاری:7373