جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی

فایل صوتی و گزارش سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی در همایش جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی
بزرگداشت دکتر غلامعباس توسلی
میزگرد جامعه شناسی ایران و سیاست ایرانی
شانزدهم اسفندماه 95، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر فاضلی در این سخنرانی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا جامعه شناس مردم مدار بودن با وظیفه دانشگاهی قابل جمع است؟
جامعه شناسی مردم مدار، نه تنها تعارضی با کار دانشگاهی و نظری ندارد، بلکه مصداق پیوند نظریه و عمل است.
مردم مدار (public) بودن، یک رویکرد معرفت شناسانه، نظری و روش شناسانه برای در آمیختن نظریه و عمل است.
جامعه شناسی مردم مدار متفاوت از جامعه شناسی خودمانی است؛ چرا که از رویکرد جامعه شناسی برای مساله مندی جامعه ایران استفاده می کند.
بنابراین، پرسش از پیوند وظیفه دانشگاهی و مردم مدار بودن، اساسا معنادار نیست، چرا که هویت انسان دانشگاهی واقعی، بدون حضور در حوزه عمومی شکل نمی گیرد.
هویت هر رشته از جمله جامعه شناسی به وجود قهرمانانی وابسته است که بین تاریخ، معرفت و حوزه عمومی پیوند زده اند.
دکتر غلامعباس توسلی، مصداق خوبی از یک قهرمان، یعنی جامعه شناس مردم مدار است.
http://www.etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=70150&V_News_Id=&Src=Main
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,188,935
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:240
    • هفته جاری:3996