مولفه های فرهنگی شادی

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان مولفه های فرهنگی شادی
همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
شانزدهم اسفندماه 95، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فاضلی در این سخنرانی به تحلیل پیوندهای موجود میان شادی و نشاط و حوزه سیاست گذاری اجتماعی در ایران می پردازد.
قبل از سال های 1970، موضوع شادی، مورد توجه حوزه هایی مثل فلسفه، ادیان و ادبیات بود.
از آن زمان به بعد، با گسترش بحث عواطف در علوم اجتماعی، شادی و نشاط بعنوان موضوعات جامعه شناسانه مورد توجه قرار گرفته اند.
فهم مساله شادی و "داشتن حس خوب زندگی"، با نگاه روان شناسانه و زیست شناسانه ممکن نیست.
عدم درک اجتماعی و فرهنگی ما از مقوله شادی به این دلیل است که دال مرکزی سیاست های توسعه ما عمران بوده است نه انسان.
در این سیاست ها، گسترش سرمایه های فیزیکی و کالبدی مهمتر از سرمایه های انسانی و اجتماعی بوده است.
منظور از انسان یک فرد نیست؛ انسان به معنای تاریخ، فرهنگ، میراث فرهنگی، زبان، آیین ها و آداب و رسوم و همه منابع ارتباطی، هنری، فرهنگی و زیبایی شناسی ماست.
بنابراین، هژمونی فیزیکالیسم از طریق سیاست های توسعه ناشاد، نوعی افسردگی اجتماعی و روان پریشی جمعی را در جامعه ما شکل داده است.
راه حل این وضعیت:
نقد روان شناسی گرایی و زیست شناسی گرایی در فهم مقوله شادی.
نقد نگاه مهندسی گرایانه و تکنیکی.
اتخاذ یک بینش میان رشته ای برای درک کلی وضعیت جامعه.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,184,265
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:259
    • هفته جاری:7056