نقد و بررسی کتاب تجربه تجدد: رویکرد انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران

فایل صوتی نشست نقد و بررسی کتاب تجربه تجدد: رویکرد انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران
با حضور دکتر نعمت الله فاضلی (نویسنده کتاب)
25 بهمن ماه 95،یزد
دکتر فاضلی در این نشست به بیان این نکته می پردازد که «کتاب تجربه تجدد»، یک تئوری تجدد نیست، بلکه یک تحقیق تجدد است که برخی مصادیق و فرایندهای تجدد در ایران را توضیح می دهد.
ورود تکنولوژی به جامعه و ارتقای وضعیت بهداشت و درمان و سواد، حتی اگر بصورت نوسازی از بالا هم باشد، طبیعتا در خلقیات، روحیات و ارزش های اعضای جامعه تاثیر می گذارد.
تحولات رخ داده در جامعه ایران، مدرنیته (به معنای غربی آن) نیست، بلکه نوعی جدید شدن است که مفهومی صوری و برآمده از زندگی ایرانی است.
هرچند می توان با مفاهیم فرمال مشترکی، فرایند تجدد را توضیح داد، اما به لحاظ محتوا، مسیر و زمینه، جوامع مختلف، تجربه تجدد متفاوتی داشته اند.
جدید شدن به معنای انفصال از گذشته نیست، بلکه جامعه ایرانی در بستر خود جدید شده است.
تجدد همزمان که می سازد، ویران هم می کند، بنابراین، جدید شدن، پیامدهای منفی نیز دارد.
پس، پیامدهای منفی جدید شدن ایرانی، به معنای عدم وقوع تجدد نیست.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,182,826
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:946
    • هفته جاری:7270