علوم انسانی و اجتماعی و آینده

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان علوم انسانی و اجتماعی و آینده
25 بهمن ماه 95، دانشگاه یزد
دکتر فاضلی در این سخنرانی با در نظر داشتن آینده "تاریخی" ایران، یعنی امتداد دوره تاریخ و فرهنگ معاصر، به این پرسش پاسخ می دهد که علوم انسانی و اجتماعی با آینده تاریخ معاصر ما چه نسبتی دارد؟
علوم انسانی و اجتماعی دارای چند سطح است:
سطح نهادی: گسترش رشته های علوم انسانی
سطح دانش: نظریه ها، مفاهیم، رشته ها و زبان معرفتی
سطح گفتمانی: رواج دیدگاه ها، مفاهیم و نظریات علوم انسانی و اجتماعی در ساخت سیاسی قدرت و گفتگوهای عمومی جامعه
ایران در مقایسه با کشورهای همتراز، در هر سه سطح در وضعیت خوبی قراردارد.
پس، تقلیل علوم انسانی و اجتماعی به سطح دانش، تقلیل سطح دانش به نظریه پردازی و تقلیل نظریه به تبیین های مشابه علوم طبیعی، برداشت نادرستی است که وضعیت واقعی علوم انسانی و اجتماعی ایران را نشان نمی دهد.
کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی عبارتند از:
معنا بخشی به زیست جهان ما به کمک زبان و تثبیت دیدگاه ها و جهان بینی هایی نسبت به انسان، تاریخ، جامعه و هستی
فراهم کردن موقعیت ها، فضاها، شیوه ها، زبان و نظم گفتگویی
مساله مند کردن جامعه و حل مسایل
توسعه مرزهای دانش
عوامل موثر بر تحقق کارکردهای علوم انسانی عبارتند از:
توسعه نهادی
هژمونی و مشروعیت
پرورش نیروی انسانی
مهمترین رکن علوم انسانی و اجتماعی آموزش است نه پژوهش.
وظیفه اصلی دانشگاه و علوم انسانی و اجتماعی پرورش شهروند فرهنگی است.
شهروند فرهنگی یعنی انسان اجتماعی معاصر و متجدد که نقش دانشگاهی خود را درونی کرده، مسئولیت پذیر است و اهل خواندن، نوشتن، مدارا و پرسشگری است.
آینده جامعه و آینده علوم انسانی و اجتماعی به عملکرد این علوم در پرورش نیروی انسانی آگاه، مسئول و فرهیخته وابسته است.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,184,489
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:483
    • هفته جاری:7280