کنش داوطلبانه، امر خیر و تجدد در ایران معاصر

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان کنش داوطلبانه، امر خیر و تجدد در ایران معاصر
همایش ملی خیر ماندگار
دوم اسفندماه 95، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاضلی در این سخنرانی به این پرسش پاسخ می دهد که "چرا در ایران، کنش های داوطلبانه توسعه نیافته است؟"
از زمان مشروطه به بعد، یعنی آغاز دوره معاصر ایران، افق معنایی ما بگونه ای نبوده است که بتواند انسان ایرانی را بصورت سوژه کنشگر، مسئولیت پذیر و داوطلب پرورش دهد.
فرایندهای مسدود کننده  داوطلبانگی در دوره معاصر ایران عبارتند از:
نظام برنامه ریزی توسعه:
این نظام مبتنی بر گفتمان عمران بوده است نه فعالیت و برنامه ریزی مشارکتی.
کنش داوطلبانه محصول مشارکت مردم، به رسمیت شناختن افراد، ارتقای توانمندی ها و پذیرش ظرفیت های بومی و محلی است.
وقوف و خود آگاهی فرهنگی و اجتماعی نسبت به جایگاه و اهمیت کنش داوطلبانه:
نظام آموزش ایران، اقتدارگرایانه و مبتنی بر سرکوب عاملیت و فردیت بوده است.
لازمه کنش داوطلبانه، پذیرش جایگاه فرد، اندیشه و خلاقیت او در نظام آموزشی است.
سازمان ها و قوانین:
سازمان های دولتی، غیر دولتی و عمومی، ساختارهای حقوقی و قوانین را طوری شکل نداده اند که افراد در یک تعامل داوطلبانه زیست داوطلبانه داشته باشند.
حکومت و سامان سیاسی:
حکومت از یک طرف، فرهنگ دولت گرایی حداکثری را گسترش داده است و از طرف دیگر، مسئولیت خود را در برابر مسایل و بحران های جامعه به رسمیت نمی شناسد.
ذهنیت جمعی مردم، مبتنی بر مسئولیت پذیری و مشارکت داوطلبانه شکل نگرفته است.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,187,233
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:71
    • هفته جاری:5356