فرهنگ دانشگاهی و مدیریت دانشگاه

فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان فرهنگ دانشگاهی و مدیریت دانشگاه
همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
 27 بهمن ماه 95، دانشگاه تهران
دکتر فاضلی در این سخنرانی به این  پرسش پاسخ می دهد که "از مفهوم فرهنگ دانشگاهی چه استفاده ای در مدیریت دانشگاه می توان کرد؟"
دانشگاه، مانند یک خانواده یا قبیله است که کارکرد هویت بخش دارد.
فرهنگ دانشگاهی، یک استعاره برای توصیف و توضیح ساختار نمادینی است که به دانشگاهیان هویت می دهد. این مفهوم معطوف به رابطه سیستم دانشگاه، سوژه دانشگاهی و زمینه اجتماعی و تاریخی است.
فرهنگی دانشگاهی نیازمند چند چیز است:
قهرمان: اساتید و محققانی عاشق که اسطوره های یک رشته اند.
آیین ها و آداب و رسوم: آیین های دانشگاهی مثل آیین های خواندن، نوشتن، گوش دادن، تمرکز کردن، یادگیری و آیین های رشته ای
فضای ارتباطی و تعاملی: فضای مبتنی بر هم نشینی، گفتگو و تعامل گرم تا امر یادگیری محقق شود.
زبان: زبان علمی عاطفی و گرم
فضا: معماری، تزیینات و دکوراسیون مطابق با منطق اقتضای دانشگاه و ارزش های علم، یادگیری و یاددهی
روایت ها و داستان ها: داستان های تاریخ رشته، تفکر و ...
الگوی مدیریت دانشگاه، باید یک الگوی فرهنگی باشد:
دانشگاه را باید بصورت فرهنگی فهمید، نه بعنوان مجموعه ای از ساختمان ها و جمعیت.
دانشگاه، یادگیری و یاددهی اموری زمینه مند، فرهنگی، تاریخی و جهان محلی هستند.
میان رشته های مختلف دانشگاهی، تفاوت جدی وجود دارد.
کار دانشگاه، دادن انگیزه وانرژی عاطفی در یک فضای نمادین است.
کاربرد فرهنگ دانشگاهی در مدیریت دانشگاه:
اولویت آموزش و پرورش بر پژوهش
تغییر رویکرد سازمانی، حقوقی، کمی گرا و فرمالیستی به رویکردی معنایی و انسانی
ارائه یک بینش مدیریتی: توجه به واقعیت های انسانی، عاملیت ها، فاعلیت ها و خلاقیت ها
فرهنگ دانشگاهی، رویکردی انتقادی به سیستمی ارائه می دهد که انسانیت زدایی شده است.
دانلود فایل

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,186,429
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:167
    • هفته جاری:6083