The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

گفتمان اعتدال: ضرورت اندیشه

روزنامه ایران در ماه اسفند 1393 از «اهالی اندیشه» پرسید مهمترین رخداد اندیشه در سالی که گذشت چه بود؟ من اندیشیدن درباره اعتدال را بیان کردم. ایران 26 اسفند این پاسخ را منتشر کرد.
 

مهمترین تحول دو سال اخیر در فضای فکری ایران٬ دستور کار تازه برای اندیشیدن بود؛ مراد من از این دستور کار
تازه «گفتمان اعتدال» است. در دو سال گذشته مجموعه قابلتوجهی از همایشها٬ مقالات٬ کتابها و گفتوگوهای
عمومی و رسانهای در زمینه «معنای اعتدال» در فضای فکری ایران شکلگرفت. این گفتمان اگر چه در نتیجه تحول
سیاسی ناشی از انتخاب دولت آقای روحانی و با ماهیتی سیاسی شکلگرفت اما به هر حال مانند بسیاری از
دستور کارهای فکری دیگری که در دوران معاصر ایران در نتیجه تحولات سیاسی ظاهر شدهاند٬ در فضای فکری هم
منشأ اثر شد.
ظهور امروزی گفتمان اعتدال را باید با نوعی «تأخر گفتمانی» همراه دانست. ما در تمام سده گذشته با نوعی
رادیکالیزیم یا افراطگرایی در زمینه های مختلف سیاسی٬ اجتماعی٬ فکری و فرهنگی مواجه بودیم. از این رو٬ نیازمند
دستور کار فکری به نام «اندیشه اعتدال» بودیم تا ما را متوجه پیامدهای مخرب افراطی نگری٬ افراط گرایی و
رادیکالیزم در حوزه های مختلف کند.
گفتمان اعتدال واجد نوعی «سویه انتقادی» نسبت به جریان های فکری٬ سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی معاصر ما
است که ما را به تأمل و بازاندیشی در این زمینه ها فرا می خواند. به گمان من٬ ظهور این گفتمان مهمترین رخداد
فکری دو سال اخیر ما است و امیدوارم که در سال های آینده نیز این گفتمان همچنان بر فراز «فضای اندیشه ای» ما باقی
بماند. چرا که هنوز نیازمند بازاندیشی انتقادی درباره افراطی گری ها هستیم.
ما دانشگاهیان و فعالان فرهنگی باید از موقعیت گفتمانی کنونی استفاده کرده و تلاش کنیم تا امکان مباحثه و
گفتوگوی جمعی توسط نیروها و گروههای متنوعتر و متفاوتتر را فراهم کنیم. منظور من از «گفتوگوی اجتماعی»
این است که همه کسانی یا گروههایی که در سالهای اخیر به دلایل سیاسی یا اجتماعی به عنوان گروه های طرد
شده٬ کنار گذاشته شده یا به هر دلیلی ساکت و خاموش شدند٬ از موقعیت گفتمانی اعتدال استفاده کرده و
صداهای خاموش خود را به گوش جامعه برسانند. گفتمان اعتدال موقعیتی است که ما بتوانیم منافع سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی گروهها را به صورت مفاهیم و
گزاره های فکری درآورده و با هم گفت وگو کنیم. شاید تنها راه رسیدن به زندگی مسالمت آمیز و تنها راه تحقق
آرمان های انسانی همین «گفت وگوی اجتماعی» باشد. موقعیت گفتمانی اعتدال موقعیت مناسبی برای تحقق
همه آرمان های انسانی است.

پاسخ

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

آمار سایت

  • شمارنده سایت:4,251,613
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:490
    • هفته جاری:3300