در حوالی همین کوچه ها

کتاب «در حوالی همین کوچه ها: گفتگوهایی در زمینه فرهنگ امروز ایران» را در اسفند ماه 1393 نشر علم منتشر کرد.

Modernization or Contemporization of the Iranian Culture

کتاب «مدرن یا امروزی شدن فرهنگ» که در سال 1387 منتشر شد، امسال با ویرایش جدید تجدید چاپ می شود. در این چاپ 8 فصل به آن افزوده ام و بعضی فصل های پیشین را نیز بازنویسی کرده ام.

معرف کتاب تاریخ فرهنگی ایران مدرن

این کتاب تحلیل‌های گفتمانی و توصیف‌های مردم نگارانه درباره جلوه‌های خاصی از زندگی و فرهنگ در ایران معاصر است.

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

متنی که ملاحظه می کنید گزارشی از سخنرانی من در نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ که در بهمن 1392 برگزار شد. به مناسبت انتشار کتابم (تاریخ فرهنگی ایران مدرن) آن را در اینجا منتشر می کنم.

نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی، به مثابه حرکتی دانشگاهی، درصدد فهم و مداخله در رابطه میان «قدرت» و «فرهنگ» است.

جدیدترین کتاب ها

فرهنگ امروز ایران
مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران
تاریخ فرهنگی ایران مدرن

آمار سایت

  • شمارنده سایت:3,459,937
  • محتوای منتشر شده:822
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:1283
    • هفته جاری:15074